DISTANCES LĪGUMS UN NOTEIKUMI

Lai lietotu IK "Oscar Wedding Studio", reģistrācijas numurs 40002178401 (turpmāk tekstā – IZNOMĀTĀJS) nomas interneta veikalu vietnē www.oscarweddingstudio.lv un veiktu tajā nomas preču rezervācijas, NOMNIEKAM (fiziskai personai vai juridiskās personas pilnvarotajam pārstāvim) pirms rezervācijas veikšanas jāiepazīstas un jāakceptē IZNOMĀTĀJA piedāvāto  preču nomas noteikumu kopums (turpmāk – NOTEIKUMI).

1.    Vispārīgie noteikumi

1.1. Noteikumi un to darbības laiks

1.1.1. Saskaņā ar šiem Noteikumiem IZNOMĀTĀJS iznomā preces, kas izvietotas IZNOMĀTĀJA interneta vietnē  www.oscarweddingstudio.lv (turpmāk– INTERNETA VEIKALS). NOMNIEKS nomā preci atbilstoši sortimentam, kuru tas norāda INTERNETA VEIKALA vietnē veiktajā pasūtījumā latviešu un krievu valodā (turpmāk – REZERVĀCIJA) un pieņem to.

1.1.2. Nomas tiesības REZERVĀCIJĀ norādītajā termiņā uz preci pāriet NOMNIEKAM ar nomas maksas pilnīgas samaksas un saņemšanas dienu.

1.1.3. IZNOMĀTĀJS saziņai ar NOMNIEKU izmanto NOMNIEKA norādīto e-pasta adresi un/vai mobilā telefona numuru. Visi paziņojumi, kas NOMNIEKAM tiek piegādāti uz rezervācijā norādīto e-pasta adresi un telefona numuru, uzskatāmi par saņemtiem.

1.1.4. INTERNETA VEIKALĀ redzamie preču attēli ir maksimāli pietuvināti realitātei, tomēr var atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu radušās vai saistītās neskaidrības, kā arī izvairītos no pārpratumiem, NOMNIEKAM ir tiesības un iespēja sazināties ar IZNOMĀTĀJU  ar šajos NOTEIKUMOS norādītajiem saziņas līdzkļiem un kontaktinformāciju.

1.1.5.  NOMNIEKS piekrīt savu fiziskās personas datu, kas norādīti reģistrējoties, rezervācijā un/vai iegūti lietojot INTERNETA VEIKALU, apstrādei rezervācijas (līguma) izpildes vajadzībām, tajā skaitā, nododot trešajām personām piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei.

1.1.6. Šie NOTEIKUMI stājas spēkā 2021.gada 12. janvārī. NOTEIKUMI var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma, un tie tiek publicēti INTERNETA VEIKALĀ. NOMNIEKAM pirms pasūtījuma veikšanas katru reizi ir pienākums iepazīties ar NOTEIKUMIEM. INTERNETA VEIKALA lietošana, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšana pēc jebkādu Noteikumu izmaiņu publicēšanas kalpo kā NOMNIEKA piekrišana šiem grozījumiem.

2.    Nomnieka atbildība

2.1. Rezervējot preci vai pakalpojumu INTERNETA VEIKALĀ un piekrītot šiem NOTEIKUMIEM, NOMNIEKS apliecina, ka ir pilngadīga rīcībspējīga persona. Ja NOMNIEKS ir juridiska persona, NOMNIEKS apliecina, ka tās vārdā rīkojas tam atbilstoši pilnvarota persona.

2.2. NOMNIEKS apliecina, ka lietos INTERNETA VEIKALU atbilstoši normatīvajiem aktiem. Jebkāda NOTEIKUMU vai normatīvo aktu pārkāpumu gadījumā IZNOMĀTĀJAM ir tiesības nekavējoties atkāpties no līguma par NOMNIEKA veikto rezervāciju.

2.3. NOMNIEKAM rezervējot preci vai pakalpojumu, ir pienākums norādīt derīgu kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).

3.    Distances līgums

3.1. Ja REZERVĀCIJA tiek veikta INTERNETA VEIKALĀ, izmantojot tikai distances saziņas līdzekļus, starp IZNOMĀTĀJU un NOMNIEKU tiek noslēgts distances līgums.

3.2. Distances līgums stājas spēkā ar brīdi, kad NOMNIEKS ir veicis rezervāciju INTERNETA VEIKALĀ un IZNOMĀTĀJS ir piegādājis apstiprinājumu par veikto rezervāciju ar elektroniskā pasta starpniecību uz NOMNIEKA norādīto elektroniskā pasta adresi.

3.3. Atteikuma tiesības, kas izriet no distances līguma atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumiem Nr. 255 - "Noteikumi par distances līgumu", piemērojamas tikai NOMNIEKAM, kas saskaņā ar šiem normatīvajiem aktiem uzskatāms par patērētāju (fiziska persona, kas neveic saimniecisko darbību).

4.    Atteikuma tiesības

4.1. NOMNIEKAM ir tiesības atteikties no nomas pakalpojumiem jebkurā laikā, nekavējoties informējot par to IZNOMĀTĀJU.

4.2. NOMNIEKS sedz preces piegādes un atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad IZNOMĀTĀJS ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis NOMNIEKU, ka tam jāsedz izmaksas.

4.3. NOMNIEKS ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. NOMNIEKS ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, kā arī par tās atgriešanu pilnā komplektācijā.

4.4. IZNOMĀTĀJS bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad ir saņēmis informāciju par NOMNIEKA lēmumu atkāpties no PASŪTĪJUMA, atmaksā NOMNIEKAM viņa samaksāto naudas summu par nomas termiņā neizmantoto nomas laiku. IZNOMĀTĀJS minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja NOMNIEKS, izņemot gadījumus, kad NOMNIEKS skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un NOMNIEKAM par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.

4.5. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs aizturēt NOMNIEKA samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad IZNOMĀTĀJS saņēmis preci vai NOMNIEKS iesniedzis IZNOMĀTĀJAM apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.

4.6. Ja pirms atteikuma tiesību izmantošanas preces piegāde vēl nav uzsākta, IZNOMĀTĀJS atmaksā pilnu NOMNIEKA samaksāto naudas summu.

4.7. NOMNIEKS nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ,
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma; 
  • nav uzskatāmu iebildumu par izgatavotā produkta kvalitātes neatbilstību vispārpieņemtajiem standartiem.

4.8. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

5.    Informācija par nomas interneta veikalu www.oscarweddingstudio.lv

5.1. Cenas

5.1.1. Visas nomas preču cenas INTERNETA VEIKALĀ uzrādītas eiro, bez pievienotās vērtības nodokļa 21% apmērā.

5.1.2. Visas nomas preču cenas INTERNETA VEIKALĀ norādītas uz pasākuma laiku jeb 3-4 dienām. 

5.1.2. Piegādes izmaksas nav iekļautas nomas cenā.

5.1.3. Pircējs, apstiprinot rezervāciju, piekrīt pie preces norādītajai spēkā esošajai preču piegādes un/vai uzstādīšanas cenai (ja tāda ir noteikta konkrētajai precei). NOMNIEKAM ir pienākums segt IZNOMĀTĀJA izdevumus par piegādi piegādes pakalpojuma cenas apmērā arī gadījumā, ja prece nav piegādāta (nodota) NOMNIEKAM tā vainas (t.sk., neatrašanās saskaņotajā vietā/laikā) dēļ, kā arī atkārtotas piegādes izdevumus, ja par tādu puses ir vienojušās.

5.1.4. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt nomas Preču cenas interneta veikalā. Spēkā ir tā nomas cena, kura norādīta internet veikalā pasūtījuma veikšanas (nosūtīšanas Pārdevējam) brīdī.

5.2. Valodas

5.2.1. Rezervācijas veidlapa INTERNETA VEIKALĀ ir pieejama latviešu un krievu valodā un NOMNIEKAM ir iespēja veikt rezervāciju jebkurā no šīm valodām.

5.3. Samaksa par nomas preci

5.3.1. Samaksu par nomas preci NOMNIEKS veic saskaņā ar IZNOMĀTĀJA elektroniski nosūtīto Avansa rēķinu tajā noteiktajā termiņā, ar naudas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto IZNOMĀTĀJA bankas kontu. Atbildība par datu drošību šādā gadījumā ir attiecīgajai bankai, jo visas naudas operācijas notiek tās sistēmā. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

5.3.2. Samaksas par preci un/vai pakalpojuma nosacījumi var būt atkarīgi no NOMNIEKA izvēlētās preces un piegādes veida.

5.3.3. Veicot apmaksu NOMNIEKAM obligāti ir jānorāda Pasūtījuma numurs, kurš ir uzrādīts avansa rēķinā.

5.3.4. NOMNIEKS var saņemt nomas preci tikai pēc tam, kad IZNOMĀTĀJS ir saņēmis samaksu par Precēm savā bankas kontā.

5.3.5. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs vienpusēji, nepaziņojot par to NOMNIEKAM, anulēt pasūtījumu un atcelt nomas Preces rezervāciju, ja NOMNIEKS samaksu par nomas Precēm nav veicis avansa rēķina norādītajā apmaksas termiņā.. Gadījumā, ja apmaksa par nomas Precēm tiek pārskaitīta no citas, nevis IZNOMĀTĀJA bankas vai citas valsts bankas, ieteicams par to informēt NOMNIEKU, nosūtot maksājuma uzdevumu uz IZNOMĀTĀJA e-pastu: [email protected]

6.    NOMAS NOTEIKUMI

6.1. NOMNIEKAM ir iespēja nomāt jebkuru mājas lapā izvēlētu nomas preci, rezervējot to vietnē www.oscarweddingstudio.lv Kontaktu formā vai pa tālruni +37126176909, vai pa elektronisko pastu [email protected].

6.2. NOMNIEKS veic nomas preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtamo nomas preču veidu, daudzumu un nepieciešamos nomas datumus/

6.3. Lai nomātu izvēlēto preci, NOMNIEKS, kas ir piekritis šiem NOTEIKUMIEM, aizpilda Kontaktu formu un to akceptē, nospiežot pogu ar attiecīgu norādi.

6.4. Rezervācijas noformēšana neietver tūlītēju NOMNIEKA pienākumu veikt samaksu. IZNOMĀTĀJS pēc pircēja rezervācijas saņemšanas nosūta apstiprinājumu par rezervācijas spēkā stāšanos un izpildi, nosūtot NOMNIEKAM uz norādīto e-pasta adresi avansa rēķinu. Rezervācija ir spēkā līdz tā izpildei vai līdz brīdim, kad no tā atkāpjas šajos NOTEIKUMOS paredzētajos gadījumos.

6.5. Ievadot kontaktu formā nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, NOMNIEKS apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai IZNOMĀTĀJS varētu pieņemt NOMNIEKA pasūtījumu saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, NOMNIEKS piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu un/vai telefona numuru tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar NOMNIEKA pasūtījuma apstrādi.

6.6. NOMNIEKS nav tiesīgs pasūtīt nomas preces interneta vietnē, ja nav iepazinies ar Distances līgumu vai nepiekrīt Distances līguma noteikumiem un nosacījumiem. Ja NOMNIEKS pasūta nomas preces, ir uzskatāms, ka NOMNIEKS ir iepazinies ar Distances līgumu un bez iebildumiem piekrīt tā noteikumiem un nosacījumiem.

6.7. NOMIEKA pasūtītās un apmaksātās nomas preces tiek saņemtas IZNOMĀTĀJA norādītajā adresē, par saņemšanas laikiem iepriekš vienojoties. NOMNIEKAM ir jāpaņem preces pašam. Ja pasūtītās nomas preces saņem nevis NOMNIEKS pats, bet cita persona, pasūtījumā ir jānorāda nomas preču saņēmēja dati.

6.8. Noteikumi stājas spēkā ar dienu, kad Puses paraksta Pieņemšanas nodošanas aktu un IZNOMĀTĀJS ir saņēmis rēķinā minēto inventāra nomas samaksu

6.9. NOMNIEKAM saņemot inventāru nomā, ir tiesības pārbaudīt inventāru vizuāli un pārliecināties par tā darbotiesspēju. 

6.10. Saņemot nomas Preces NOMNIEKAM kopā ar Preci tiek izsniegts pavadzīmes – rēķina oriģināls. Par nomas Preces saņemšu NOMNIEKS parakstās, norādot iebildes par nomas Precēm, ja tiek konstatēta kāda neatbilstība. Rēķinā tiek norādīti  NOMNIEKA, IZNOMĀTĀJA rekvizīti un informācija par nomas preci - nosaukums, daudzums, inventāra vērtība, nomas maksa, nomas termiņi.

6.11. NOMNIEKAM ir pienākums lietot inventāru ar krietna saimnieka rūpīgumu, izmantot to tikai paredzētajam nolūkam un funkcijai, kā arī lietot, tīrīt, uzglabāt un transportēt nomas inventāru tādā veidā, lai saglabātu to funkcionalitāti, nepieļautu bojāšanu vai bojāeju un vērtības samazināšanu. Nomnieks ir atbildīgs par visiem bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies Nomnieka vainas dēļ, izņemot inventāra dabisko nolietojumu.

6.12. NOMNIEKAM inventārs IZNOMĀTĀJAM jātgriež tādā pašā stāvoklī, kādā tas saņemts, ņemot vērā inventāra dabisko nolietojumu. Inventārs jāatdod  IZNOMĀTĀJAM Vītiņu ielā 4, Mārupē, kur tas saņemts, ja vien Puses nav vienojušās citādāk.

6.13. Nomnieks ir atbildīgs par iznomātā inventāra atgriešanu noteiktā termiņā. Nomnieks apzinās, ka inventāra neatgriešana noteiktā termiņā Iznomātājam var radīt neērtības un papildus izdevumus, tādēļ apņemas samaksāt Iznomātājam dubultu likmi par katru nomas dienu, kas pārsniedz nomas termiņu, bet ne vairāk kā inventāra vērtību, kas atrunāta rēķinā.

6.14. Iznomātājs pirms, kā arī pēc inventāra nodošanas Nomniekam ir tiesīgs pārbaudīt inventāru, lai tas atbilst līgumā atrunātajiem nosacījumiem.

6.15. Par bojā gājušu, nozagtu vai nozaudētu inventāru Nomnieks atlīdzina Iznomātājam inventāra vērtību, par kuru Puses ir vienojušās Pieņemšanas – nodošanas aktā.

6.16 Nomnieks netiek atbrīvots no pārējo zaudējumu atlīdzināšanas, kas Iznomātājam radušies Nomnieka vainas dēļ sakarā ar inventāra bojāeju, nozaudēšanu, zādzību, sabojāšanos vai citiem šī līguma pārkāpumiem.

6.17. Iznomātājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šī Līguma, par to brīdinot Nomnieku, un prasīt inventāra atgriešanu, ja Nomnieks nepilda šī līguma saistības, it sevišķi nomas maksājumu un inventāra pienācīgu uzturēšanu. Ja inventārs tiek neatgriezeniski sabojāts Nomnieks maksā Iznomātājam inventāra vērtību, par kuru Puses ir vienojušās Pieņemšanas – nodošanas aktā.

6.18. Iznomātājs nav atbildīgs par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies Nomniekam vai trešajām personām inventāra lietošanas laikā Nomnieka, trešo pušu  vai Nepārvaramas varas vainas dēļ.